Home

Home

“I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył,
I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył.”

Ignacy Krasicki

Zapraszamy na stronę


O firmie


W obecnym kształcie organizacyjnym działamy na rynku od 01.01.2015 roku. Posiadamy bogate doświadczenia zawodowe w obszarze bezpieczeństwa nabyte w sektorze publicznym a także w przedsiębiorstwach prywatnych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem biznesu. Ponadto osoby współpracujące z naszą firmą dysponują szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie rozwiązań technicznych wspomagających należyte funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa przedsiębiorstw.

Spełniamy wymogi formalne niezbędne do prowadzenia działalności, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych. Dysponujemy licencją detektywa nr 0001134 wydaną dn. 19.01.2015r przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. oraz wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych Ministra Spraw Wewnętrznych nr RD – 13/2015.

Posiadamy Polisę PZU nr IWC 3 114 1135 odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa na sumę 15 000 EUR.

Oferta dla przedsiębiorstw


Specjalista ds. bezpieczeństwa – Security Manager
- Odpowiada za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem jednostki organizacyjnej.
- Działalność rozpoczyna od przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa, który umożliwia mu ocenę efektywności funkcjonowania istniejącego systemu bezpieczeństwa. W przypadku, kiedy taki system nie funkcjonuje, audyt umożliwia rozpoznanie zagrożeń i określenie sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.
- Na podstawie wyników audytu opracowuje plan realizacji przedsięwzięć mających na celu usunięcie usterek i nieprawidłowości ujawnionych w jego trakcie.
- Utrzymuje kontakty robocze z kierownictwem firmy zewnętrznej świadczącej usługę ochrony fizycznej wobec zleceniodawcy i dba o utrzymanie odpowiednich standardów świadczonej usługi.
- Pełni funkcję kontrolną w stosunku do pracowników ochrony.
- Opracowuje i wdraża system dostępu i procedury w ruchu osobowo – towarowym na terenie poszczególnych obiektów zleceniodawcy.
- Poddaje okresowej ocenie systemy monitoringu wizyjnego oraz inne systemy zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych.
- Rekomenduje zleceniodawcy potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury wykorzystywanej w ramach poszczególnych systemów bezpieczeństwa.
- Opracowuje w porozumieniu ze zleceniodawcą oraz realizuje w praktyce plan zabezpieczenia kontrwywiadowczego przedsiębiorstwa oraz plan działań wywiadowczych.
- Pełni obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji na zasadach określonych w Ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
- Opracowuje dokument „Polityka Bezpieczeństwa” zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. a następnie nadzoruje proces wdrażania tego dokumentu w życie.
- Prowadzi bieżące działania rozpoznawcze zmierzające do ujawnienia zdarzeń noszących znamiona przestępstw pracowniczych.
- Realizuje bieżące zadania z zakresu bezpieczeństwa wynikające z codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Cena usługi waha się w granicach od 3000zł – 12000zł netto i uzależniona jest od wielu czynników, z których decydujące to: wielkość przedsiębiorstwa, liczba zatrudnionych osób, liczba lokalizacji, miejsce lokalizacji, zakres świadczonej usługi itp. W kalkulacji uwzględniony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Na Państwa życzenie możliwe jest skonfigurowanie usługi w oparciu o konkretne punkty zawarte w powyższym katalogu bądź też wskazanie jednego zadania do realizacji.

Dla osób fizycznych


- Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się.
- Poszukiwanie zagubionego lub utraconego w wyniku przestępstwa mienia znacznej wartości.
- Ustalanie danych adresowych związanych z miejscem zamieszkania, czasowego przebywania zatrudnienia osoby.
- Ustalanie stanu majątkowego osób fizycznych i prawnych.
- Sporządzanie wywiadu środowiskowego dotyczącego osób, zdarzeń i rzeczy.
- Pomoc w sprawach rozwodowych.
- Wspieranie procesu windykacji należności na etapie przedsądowym, w postępowaniu przed sądem oraz
na etapie egzekucji komorniczej.
- Negocjowanie warunków spłaty należności w imieniu dłużnika.
- Wskazywanie źródeł dowodowych w procesie cywilnym, postępowaniu karnym oraz karno – skarbowym.

Ostateczna cena każdej usługi uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od zakresu realizowanych czynności, poziomu trudności, sposobu dokumentowania itp. Wartością wyjściową przyjętą na potrzeby kalkulacji ceny każdej z wymienionych usług jest koszt 1 godziny pracy detektywa wynoszący 60 zł netto, oraz zwrot kosztów eksploatacji pojazdu wynoszący 1 zł za każdy przejechany kilometr.

Kontakt


Jacek Sidor
Zarządzanie Bezpieczeństwem Przedsiębiorstw
ul. Kupiecka 21,
65-426 Zielona Góra,
Tel: 665335608, Email: j.sidor@zetbepe.pl,
NIP: 9730260037,
REGON: 360373038.

Kontakt telefoniczny:

Firmy
tel: 665 335 608

Osoby fizyczne
tel: 603 198 256

Przed złożeniem wizyty w naszym biurze prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia dokładnego terminu spotkania.

Polityka prywatności


1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Firma Jacek Sidor Zarządzanie Bezpieczeństwem Przedsiębiorstw szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dlatego mając to na uwadze dba o ochronę adresów e-mail swoich subskrybentów stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające dostępowi do Państwa danych osobom niepowołanym.

2. PRZETWARZANIE DANYCH

Wszystkie adresy e-mail przetwarzane są w siedzibie firmy ZBP ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra. Zespół ZBP nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim adresów e-mail subskrybentów newslettera.

3. SPOSÓB POZYSKANIA PAŃSTWA ADRESU E-MAIL

Państwa adres e-mail mógł wejść w posiadanie naszej firmy w następujący sposób:
- jesteście lub byliście Państwo naszym klientem,
- wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie korespondencji reklamowej z naszej firmy,
- zapisaliście się Państwo do naszego comiesięcznego newslettera,
- umieściliście Państwo swój adres e-mail w publicznej bazie danych i dlatego otrzymali Państwo od nas zapytanie dotyczące dalszej korespondencji komercyjnej z naszej firmy.

4. ANONIMOWOŚĆ I WERYFIKACJA

W trakcie zapisywania się do newslettera umieszczonego na stronach internetowych firmy nasz system informatyczny zażąda jedynie od Państwa podania adresu email, który jest weryfikowany w sposób wykluczający podszywanie się osób trzecich. Czytelnicy naszych biuletynów pozostają anonimowi. Ponadto każdemu z nich przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych.

5. REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI Z NASZEJ FIRMY

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania korespondencji e-mail pochodzącej od firmy ZBP korzystając z formularza wypisania się (rezygnacja z korespondencji) klikając bezpośrednio w link znajdujący się w stopce każdego listu wysyłanego z naszej firmy.Można także skontaktować się z nami w tej sprawie wysyłając do nas stosownego maila z prośbą o usunięcie Państwa adresu e-mail z naszej bazy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Comments are closed.

Top